Rashomon-press-photo-of-toshiro-mifune-and-daisuke-kato

Rashomon press photo of Toshiro Mifune and Daisuke Kato